نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر آموزش هدف‌گذاری بر اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-105

ابوالقاسم یعقوبی؛ فائزه جهان؛ رسول نوقابی؛ خسرو رشید


2. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-96

یحیی معروفی؛ رسول کردنوقابی؛ لطف الله ساعد موچشی