نویسنده = محبوبه فولاد چنگ
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-38

محمد قنبری طلب؛ محبوبه فولاد چنگ