نویسنده = علی تقوایی نیا
تعداد مقالات: 3
3. اعتباریابی و رواسازی نسخه‌ی تجدیدنظر شده‌ی پرسشنامه‌‌ی هدف پیشرفت در دانشجویان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-122

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبد الله پور؛ علی تقوایی نیا