نویسنده = ������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-48

حسین جعفری ثانی؛ مجتبی حسینی؛ فروزان سادات هاشمی؛ ملیحه لطفی